donderdag 2 juli 2015

Ons voedsel (4): Hoe staat het eigenlijk met de waterbeschikbaarheid?

Water is leven, de mens kan niet zonder water. Door de sterke ontwikkeling in de 20e een is het watergebruik sterk toegenomen: Door de verviervoudiging van de wereldbevolking sinds 1900 en een enorme welvaartsgroei, is het wereldwijde waterverbruik verachtvoudigd. Als de bevolking nog eens met 50% groeit, zal de waterbehoefte opnieuw met 50% groeien (bron: OECD). Hoe gaan we dit voor elkaar krijgen, is dit eigenlijk wel mogelijk?

Watergebruik

Het grootste deel van het water wordt gebruikt door de landbouw. Volgens de VN wordt 20 % van het water gebruikt door de industrie, 10% voor huishoudelijk gebruik en 70 % voor landbouw. Verreweg het grootste deel wordt dus gebruikt voor de productie van ons voedsel en grondstoffen voor kleding.

Hoe wordt zoet water gebruikt?
Bron: http://www.wrsc.org/attach_image/breakdown-freshwater-use

Dit irrigatiewater bestaat zowel uit opgepompt grondwater als uit water afkomstig uit rivieren. In dit artikel wordt aangegeven dat van de wereldwijde irrigatiebehoefte ongeveer 43% opgepompt grondwater is, de resterende 57% is afkomstig uit oppervlaktewater.

irrigatiewater grondwater oppervlaktewater
Bron: http://www.fao.org/docrep/013/al816e/al816e00.pdf


Waterbeschikbaarheid

Terwijl door de groeiende wereldbevolking en het groeiende welvaartspeil het waterverbruik toeneemt, komt het beschikbare water (zowel grondwater als oppervlaktewater) steeds meer onder druk te staan.

Grondwaterbeschikbaarheid

In het tijdschrift Nature is een uitgebreide studie gepubliceerd naar de grondwatervoetafdruk op de wereldwijde zoetwatervoorraden in de grond (hoe groot moet het gebied zijn om de grondwateronttrekking weer aan te vullen). Deze voetafdruk wordt vervolgens gedeeld op de grootte van de zoetwatervoorraad. Met deze factor kan worden aangegeven hoe lang het duurt voor elke m3 water weer aangevuld is vanuit geïnfiltreerd regenwater. Hoe groter het getal, hoe langer het dus duurt, voordat het is aangevuld. Bij een factor van 20 duurt het dus 20 jaar voordat de jaarlijkse onttrekking weer is aangevuld. Aangezien deze grondwatervoorraden een bepaalde grootte hebben, is er bij zeer grote factoren een reële kans dat de voorraad op raakt.

Grondwatervoetafdruk van de verschillende zoetwater voorraden
Bron: http://www.nature.com/nature/journal/v488/n7410/full/nature11295.html

De 15 grondwatervoorraden met de grootste factoren liggen in India (2), Saudi Arabie (2), Iran (2), China (2), Mexico (2), VS (2), Egypte, Algarije, Tunesie, Libie en Hongarije, Oostenrijk, Roemenie. De factoren varieren tussen de 5 en de 100, waarbij 8 een factor hebben van boven de 18.

Deze landen gebruiken het meeste onttrokken grondwater voor het produceren van voedsel. Volgens het artikel kunnen ongeveer 1,7 miljard mensen de impact ondervinden van een verminderde waterbeschikbaarheid als gevolg van een te grote onttrekking van grondwater.

Beschikbaarheid van oppervlaktewater

Het World Resources Institute heeft onderzoek gedaan naar de mate van waterschaarste (water stres) in een stroomgebied van rivieren wereldwijd. Hierbij is de jaarlijkse onttrekking gedeeld door de jaarlijkse aanvulling van de watervoorraad. staat. In de onderstaande figuur is deze weergegeven voor de 100 meest dichtstbevolkte stroomgebieden. Hoe roder het gebied, hoe groter het risico: licht geel betekend 0 tot 10% risico dat al het water wordt opgebruikt, hoe donkerder hoe groter het risico, donker rood betekend dat er meer dan 80 % risico is dat al het water wordt opgebruikt.

Waterstress per rivier stroomgebied op basis van de bevolking
Bron: http://www.wri.org/blog/2014/03/world%E2%80%99s-18-most-water-stressed-rivers

De stroomgebieden die de grootste waterstress hebben bevinden zich voornamelijk rond Mexico / VS, het Midden Oosten, India en China.
Dit zijn dezelfde regio's waar ook de druk op het grondwater hoog is.

Kortom water, zowel grondwater, als oppervlaktewater, is vooral in de VS, het Midden Oosten, India en delen van China een behoorlijk schaars goed aan het worden.

Geen opmerkingen: